Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de enveloppe van 1,3 miljoen euro voor initiatieven voor tijdelijk gebruik met sociaal oogmerk.

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 831)

 
Datum ontvangst: 25/04/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/06/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

De Brusselse Burgerassemblee wil dat leegstaande gebouwen worden gebruikt om de meest precaire mensen een onderdak te geven. Zelfs wanneer kantoren niet ideaal zijn om in te wonen, is het inderdaad beter zo’n dak boven je hoofd te hebben dan op straat te moeten lezen.

We waren dan ook aangenaam verrast toen uw regering een persbericht uitstuurde waarin u aankondigde 1.3 miljoen euro te investeren in tijdelijk gebruik met sociaal oogmerk. Dit maakten we ook duidelijk in onze tussenkomst in de plenaire vergadering van 22 april 2022.

De doelstelling om tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen met sociaal oogmerk te steunen is lovenswaardig. Maar al te vaak wordt tijdelijk gebruik immers ingezet om aan stadsvernieuwing te doen, hippe projecten op poten te zetten en een wijk aantrekkelijker te maken. Zeker in overheidsgebouwen is dat wat ons betreft niet de juiste focus, althans niet met 51.000 mensen op de wachtlijst van sociale woningen en 5.000 thuislozen.

Het beleid is dus dubbel. Aan de ene kant worden organisaties gesteund om sociale doeleinden na te streven, aan de andere kant geven de publieke overheden van onze stadsregio maar al te vaak gebouwen in hun eigen bezit uit handen aan actoren die géén sociale doeleinden nastreven.

Tegelijk komt het ons vreemd voor dat deze aankondiging in de pers niet gepaard leek te gaan met een communicatie tot actoren op het terrein. Verschillende organisaties die tijdelijk leegstaande gebouwen gebruiken voor projecten met een sociale doelstelling hadden niet van deze budgetten gehoord, en weten niet hoe ze hier aanspraak op kunnen maken.

Graag had ik met u stilgestaan bij de details van deze aankondiging.

 • Welke definitie geeft u exact aan het ‘tijdelijk gebruik met sociaal oogmerk’? Hoe onderscheidt u projecten die hier wel of niet aan voldoen?

 • U wil mensen helpen die in precaire situaties zitten. Hoe definieert u exact de doelgroepen die indirect de steun moeten ontvangen?

 • Welke projecten heeft u al gesteund met het aangekondigde budget? Hoeveel middelen kreeg elk van deze projecten? Is er nog een deel van beschikbaar?

 • Welke organisaties genieten van de steun die u op deze manier vrij maakt? Hoe besloot u de verdeling van de middelen te organiseren? Worden zij gefinancierd voor loonkosten, werkingsmiddelen of andere middelen? Kan u een lijst bezorgen met een gedetailleerd budget per organisatie?

 • Hoe werden de budgetten toegekend? Kon iedereen intekenen op deze middelen? Via welke procedure liep dit?

 • Zullen er middelen vrij worden gemaakt voor de structurele ondersteuning van de actoren die tijdelijk gebruik met een sociaal oogmerk organiseren?

 
 
Antwoord   

Ik dank u voor uw verschillende vragen, die mij in staat stellen het door de Brusselse regering goedgekeurde project ter ondersteuning van de initiatieven voor tijdelijk gebruik optimaal voor te stellen. Een project dat wordt gedragen door mijn kabinet, het kabinet van minister Maron en het kabinet van staatssecretaris Ben Hamou.

 

Voor het tweede jaar op rij hebben de Brusselse regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beslist een budget van 1,3 miljoen euro vrij te maken om het tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen voor initiatieven met een sociaal oogmerk te ondersteunen. Deze ingebruikneming zonder titel of recht past immers in een context van armoede en bestaansonzekerheid, ze maakt het mogelijk om collectieve huisvesting te bieden aan uiterst kwetsbare doelgroepen, in het bijzonder personen zonder verblijfsvergunning.

 

Welke initiatieven voor steun in aanmerking komen, wordt bepaald op basis van de volgende richtsnoeren:

 1. Het tijdelijk gebruik dat beoogd wordt, is datgene waardoor onderdak kan worden geboden aan personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, met name op administratief vlak, met inbegrip van minderjarigen en gezinnen met minderjarige kinderen.
 2. De eigenaar van het gebouw in kwestie moet instemmen met het gebruik, dat geregeld wordt door een overeenkomst voor (kosteloos) tijdelijk gebruik.
 3. brussels treedt in het kader van zijn prioritaire gedelegeerde opdracht (cf. artikel 50 van de beheersovereenkomst) op als facilitator voor het in deze nota bedoelde tijdelijk gebruik.
 4. Een identificeerbare gesprekspartner met rechtspersoonlijkheid garandeert de begeleiding van het project en verbindt zich daartoe in de overeenkomst.
 5. Aan de gemeente en/of het OCMW is voorgesteld om de overeenkomst voor tijdelijk gebruik te ondertekenen.
 6. In de overeenkomst wordt uitdrukkelijk vermeld dat het in gebruik genomen gebouw niet in zijn oorspronkelijke staat hoeft te worden hersteld of wordt een maximaal forfaitair bedrag vastgelegd.
 7. De ondersteunde projecten voor tijdelijk gebruik mogen geen investeringen vergen die onredelijk zijn in verhouding tot de gebruiksduur.

Dankzij deze richtsnoeren hebben we positief kunnen reageren op een hele reeks projecten die aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoen. Reeds in 2021 werd daarvoor een totaalbedrag van 965.000 euro beschikbaar gesteld, waarmee zeven projecten konden worden ondersteund, die huisvesting boden aan ongeveer vijfhonderd personen en gezinnen.

 

De Brusselse regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben in 2022 beslist om een budget van 1,3 miljoen euro vrij te maken. Deze beslissing heeft een dubbel doel:

 

De verlenging van 6 projecten die in 2021 ondersteund werden, namelijk:

 • Tijdelijke huisvesting voor tachtig personen (gezinnen met kinderen) in de “voormalige Depage-kliniek” voor een budget van 194.000 euro. De vzw’s die de overeenkomst ondertekend hebben, zijn: Les amis de la voix des sans papiers, het collectief Voix des sans-papiers de Bruxelles et Saint-Josse; het collectief Travailleurs sans-papiers en het collectief Migrants libres;
 • Het project “Schoonslaapster” met het oog op de huisvesting van vijftig personen voor een budget van 20.000 euro (de subsidie wordt toegekend aan de gemeente om de lasten te betalen);
 • Het project “Maison de Corbeau” voor de tijdelijke huisvesting van vijftien personen voor een budget van 28.000 euro (waarbij de vzw Underground de overeenkomst ondertekend heeft);
 • Collectieve huisvesting van vijftien personen in Sint-Lambrechts-Woluwe voor een budget van 28.470 euro (met de vzw BxlRefugees als ondertekenaar van de overeenkomst);
 • De vzw Voix des sans-papiers, bestemd voor de tijdelijke huisvesting van 110 personen voor een budget van 140.000 euro;
 • De tijdelijke huisvesting van 115 personen in de Livornostraat voor een budget van 200.000 euro (met de vzw “Les Amis de la Voix des sans-papiers” als ondertekenaar van de overeenkomst, subsidie toegekend aan de vzw BFUH);
 • De tijdelijke huisvesting van 160 personen in de De Koninckstraat voor een budget van 317.000 euro (met de gemeente Molenbeek en de vzw Deux euros cinquante als ondertekenaars van de overeenkomst).

Onderzoek naar welke nieuwe projecten voor steun in aanmerking komen:

 • Het project Galia voor 80 personen;
 • Het project in de Koningsstraat voor 40 personen;
 • CHAB voor 100 personen;
 • Volta voor 100 personen;
 • See You voor 150 personen.

Voor de financiële tegemoetkoming van het Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gelden volgende regels:

 • Toekenning van een facultatieve subsidie om de energie- en verzekeringskosten volledig of gedeeltelijk te dekken en eventueel ook de kosten van de vooraf goedgekeurde aanpassingswerken om de veiligheid van de bewoners te garanderen, conform de aanbevelingen van de brandweer;
 • Versterking van het OCMW van de gemeente waar het project wordt ontwikkeld, om de toegang tot rechten en steun te vergemakkelijken;
 • Begeleiding bij de operationele en technische formaliteiten (door Citydev.brussels, via het loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen, binnen de perken van de prerogatieven bedoeld in zijn prioritaire gedelegeerde opdracht - art. 50 van de beheersovereenkomst, de BFUH en/of elke andere vzw die daarom verzoekt en die in de hierboven omschreven context actief is);
 • Gezondheidstoezicht (door het Outbreak Support Team, gefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie);
 • Doorverwijzing van de kwetsbare personen die dat zouden wensen naar opvangstructuren die aan specifieke behoeften zijn aangepast (door Bruss’Help);
 • Vergemakkelijking van de toegang tot energie door via onderhandeling met de leveranciers of de eigenaar van het pand te helpen zoeken naar een contract en geschillen met de leveranciers of eigenaars te regelen (door Infor GazElec en de Fédération des Services sociaux);

Om het initiatief financieel te ondersteunen, zal een subsidie worden toegekend aan de vereniging die het beheer van de bewoning verzorgt en de overeenkomst voor tijdelijk gebruik ondertekent en eventueel ook aan het OCMW (naar rato van ½ VTE per tachtig personen voor opvangprojecten voor meer dan vijftig personen).

 

In het algemeen subsidiëren we geen loonkosten die verband houden met het beheer van het tijdelijk gebruik, met één uitzondering wat het tijdelijk gebruik in de De Koninckstraat betreft. Omwille van het grote aantal bewoners en hun heterogeniteit was het noodzakelijk om de functies coördinatieverantwoordelijke en veiligheidsverantwoordelijke te subsidiëren.

 

Wat het aan elke vzw toegewezen budget betreft, wil ik erop wijzen dat het budget van 1,3 miljoen op de eerste plaats dient om de reeds bestaande projecten te verlengen en ten tweede om nieuwe projecten die momenteel nog worden onderzocht, te financieren.

 

Volgende projecten zijn reeds verlengd en/of bevestigd:

 

Project Depage

130.000 euro

Project Koningsstraat 332

41.000

Project De Koninck

195.690

Maison du corbeau

40.000 euro

Collectieve opvang SLW

28.470 euro

VSP Elsene

140.000 euro

Livornostraat

188.202 euro

Van Volxemlaan Belgium Kitchen

95.000 euro

Troonstraat 121, 123 en 125

110.000 euro

 

 

Een gedetailleerde opsplitsing per begrotingspost kan ik u enkel bezorgen voor de tijdelijke gebruiksprojecten “De Koninck” en collectieve opvang in Sint-Lambrechts-Woluwe. De andere projecten worden namelijk gesubsidieerd door het kabinet Maron of het kabinet Ben Hamou. Ik verwijs u voor deze vraag dan ook naar mijn bevoegde collega’s.

Project De Koninck :

 

BUDGET SUBSIDIEAANVRAGEN

TOTALE KOSTPRIJS

HUMAN RESOURCES

84.650,00 €

MATERIAAL, WERKINGSKOSTEN EN ONDERHOUD

81.040,00 €

Sanitair (wc’s, douches, …)

32.200,00 €

Onderhoud en schoonmaak gebouw

18.000,00 €

Beveiliging (materiaal en diensten)

15.000,00 €

Keuken en dagelijkse activiteiten, materiaal, onderhoud, herstel, werking, bevoorrading, uitrusting,

10.000,00 €

Kantoorbenodigdheden

2.500,00 €

Vervoer en verplaatsingen

2.500,00 €

Drukkosten en visuals

150,00 €

Modems

330,00 €

Internet

360,00 €

TOTAAL

165.690,00 €

 

 

Voor elk tijdelijk gebruiksproject voor meer dan 100 personen wordt een budget van 30.000 euro toegekend aan het OCMW van de gemeente waar het project zich bevindt.

 

Collectieve opvangproject SLW:

 • Logistiek (levenshygiëne, sanitaire hygiëne) :
  3 €/dag x 15 personen* x 365 = 16.425 €
 • Lasten: water, gas en elektriciteit 045 €