Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vervanging van dieselbussen door elektrische bussen door de MIVB tegen 2030

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1278)

 
Datum ontvangst: 23/05/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De lage-emissiezone (LEZ), die sedert 2018 van kracht is, verbiedt voertuigen die te veel vervuilende stoffen uitstoten om in de straten van de hoofdstad te rijden. Ook bussen worden door deze maatregel getroffen, aangezien de onderneming DE LIJN een boete heeft gekregen omdat zij in het Brussels Gewest bussen liet rijden die te veel vervuilden.

De MIVB heeft op deze maatregelen geanticipeerd door een reeks elektrische technologieën te testen en zo de meest geschikte keuzes te maken om aan de LEZ-normen te voldoen.

De MIVB wil haar CO2-uitstoot tegen 2030 met meer dan 40% verminderen en heeft beslist om haar dieselbussen te vervangen door elektrische bussen. Met deze keuze wil het openbaarvervoersbedrijf komen tot een vernieuwing van zijn vloot van bussen met verbrandingsmotor, d.w.z. bijna 411 dieselbussen en 402 hybride bussen.

Deze doelstelling is ook opgenomen in de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering, die stelt dat de regering alle beschikbare aandrijvingstechnologieën zal onderzoeken om de milieuprestaties van de vloot en het effect ervan op de luchtkwaliteit te verbeteren.

Deze informatie roept vragen op over het verloop van deze overgang om zich aan te passen aan de LEZ om bij te dragen aan de verbetering van de milieu-omstandigheden in Brussel.

Mijn vragen zijn dan ook de volgende:

  • Is het tijdschema voor de vervanging van de busvloot al vastgesteld?

  • Kunt u ons vertellen wat er met de oude bussen gaat gebeuren?

  • Zullen de nieuwe bussen vanaf nu allemaal elektrisch zijn?

  • Zullen de hybride bussen tegen 2036 ook vervangen zijn?

 

 
 
Antwoord    Het meerjareninvesteringsplan van de MIVB voorziet in de verwezenlijking van de energietransitie voor bussen tegen 2036.
Dit investeringsplan omvat de vervanging van bussen met warmtemotoren en hybride elektrische bussen tegen die datum, en investeringen in de aanleg van de infrastructuur die nodig is voor de exploitatie en het onderhoud ervan.
Wanneer een reeks bussen de vloot van de MIVB verlaat, wordt de markt benaderd om deze door te verkopen als tweedehands voertuig. Als er bij deze marktraadpleging geen financieel interessante mogelijkheden voordoen, worden de bussen voor de sloop verkocht. Sommige voertuigen kunnen echter worden geschonken in het kader van internationale overeenkomsten tussen een Belgische en een buitenlandse autoriteit.
De laatst bestelde hybride bussen werden in 2021 geleverd. De volgende bussen die worden besteld zullen elektrisch zijn aangedreven.