Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de socialisering van het openbare woningenbestand

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 944)

 
Datum ontvangst: 24/06/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/07/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

U hebt de socialisering van het openbare woningenbestand aangekondigd. Tijdens de commissie begroting vermeldde u dat tegen 2022 2885 huurders gesocialiseerd zouden worden: 1907 socialiseerbare huurders in de gemeenten, 907 OCMW's en 1 gewestelijke Regie.

Wij zouden graag details krijgen over de follow-up van deze procedure.

Mijn vragen zijn als volgt:

  • Hoeveel huurders werden tot op heden gesocialiseerd?

  • Welke gemeenten en OCMW's hebben tot op heden huurders gesocialiseerd?

  • Op welke gemeenten, regieën en OCMW's hebben de socialiseringen die tegen eind 2022 zullen plaatsvinden betrekking? Zal voor alle personen die voldoen aan de voorwaarden voor socialisering in deze gemeenten, regieën en OCMW's de huur worden gesocialiseerd tegen eind 2022?

  • Beschikt u over een planning van de uitgevoerde, de lopende en de komende socialiseringen?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Allereerst moet u weten dat de initiële raming van het aantal te socialiseren woningen voor bescheiden inkomens is gebeurd op basis van cijfers die zijn verzameld en doorgegeven door Brussel Huisvesting, die jaarlijks een kadaster van de woningen van de lokale overheden opstelt.

Op basis van de eerste resultaten van de kruising van de door de gemeenten overgemaakte lijsten met gezinnen met de lijst van de GGB (Gewestelijke Gegevensbank - wachtlijst van de BGHM), stelt men een zeer grote overschatting vast van de op basis van deze statistische gegevens aangekondigde cijfers. Deze overschatting houdt verband met:
- een misinterpretatie van het begrip “woning voor bescheiden inkomens”;
- de registratie van verschillende meerderjarige leden van een huurdersgezin in de GGB (bv. ouders en volwassen kinderen).
Het was dus zeer belangrijk om een “opleiding” over socialisering te organiseren, en ook de categorie “woningen voor bescheiden inkomens” te verduidelijken. Als gevolg van de contacten die plaatsvonden vóór de ondertekening van de gemeentecontracten, hadden op 15 juni 2022 al 16 gemeenten deze opleiding gevolgd, die door de Coördinatiecel van het NPH werd gegeven.
Om op uw vragen te antwoorden:
Vandaag wonen er 49 gezinnen in een gesocialiseerde woning.
Het OCMW van Elsene en de Regie van Sint-Gillis zijn de instanties die ervoor gezorgd hebben dat deze gezinnen in een gesocialiseerde woning wonen.
De gemeenten die de huisvestingsovereenkomst al hebben ondertekend zijn: Elsene, Sint-Gillis, Etterbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Jette en Evere.
Na de ondertekening van de huisvestingsovereenkomst tussen de gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt de BGHM de dossiers van de gezinnen en de woongegevens voor de berekening van de gesocialiseerde huurprijzen.
Om in aanmerking te komen voor socialisering, moeten de gezinnen aan de voorwaarden voldoen, maar moeten ze ook een volledig dossier indienen aan de hand waarvan de BGHM de huur kan berekenen op basis van het reële inkomen.
Eenmaal de dossiers zijn ontvangen, berekent de BGHM de huurprijs en geeft ze deze door aan de gemeentelijke verhuurder en vervolgens aan de huurders. Indien de huurders akkoord gaan met de socialisering, dienen ze een aanhangsel bij de huurovereenkomst te ondertekenen.
De socialisering van de huurprijzen in 2022 hangt dus af van de ondertekening van de huurovereenkomst door de gemeente/het OCMW, en vervolgens van het reactievermogen van de verhuurders en de huurders voor wat betreft de overmaking van de dossiers en de aanhangsels bij de ondertekende huurovereenkomst.
Van februari tot juni 2022 heeft de Coördinatiecel van het NPH 16 gemeenten ontmoet om informatie te verstrekken aan de vertegenwoordigers van de Colleges en de OCMW's, en om de contactpersonen op te leiden.
Momenteel heeft de BGHM alle ontvangen dossiers behandeld (Regie van Sint-Gillis en OCMW van Elsene).
Sint-Jans-Molenbeek is reeds gestart met de opvolging van de dossiers en de BGHM hoopt de eerste dossiers in de komende weken te mogen ontvangen.
De planning voor de volgende gemeenten zal afhangen van de ondertekening van de overeenkomsten tussen gemeente/BHG. Daarom is het op dit moment erg moeilijk om een planning voor de berekening van de huurprijzen op te maken.