Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oproep tot het indienen van projecten "Jong en levendig Gewest", gelanceerd door Brussels International.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 857)

 
Datum ontvangst: 25/04/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 03/08/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/07/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Brussels International, de directie die werkt aan de coördinatie van een coherent Europees en buitenlands beleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft ook dit jaar een projectoproep tot de sportverenigingen gedaan.  De oproep heeft als doel “de sportclubs die met jongeren werken te ondersteunen, alsook verenigingen die projecten dragen om de stadsdynamiek en de leefkwaliteit in het Gewest te versterken via sport.”

Aangezien de oproep wordt gedaan in het kader van de promotie van het nationale en internationale imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, “moeten de ingediende projecten een duidelijke meerwaarde hebben voor de bevordering van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”.

We verheugen ons over de nieuwe projectoproep, want we zijn van oordeel dat steun aan instellingen die sport bij jongeren promoten, vandaag nog van crucialer belang is geworden. Een jaar geleden is immers uit een onderzoek van het departement Bewegingswetenschappen van de Université de Liège (1) gebleken dat de gezondheidscrisis een negatieve invloed heeft gehad op sportbeoefening door jongeren, aangezien twee derde van hen hun sportbeoefening drastisch had verminderd en liever tijd doorbracht voor het scherm. We beschikken niet over bijgewerkte cijfers, maar we kunnen ervan uitgaan dat de situatie na de lange maanden van beperkingen van vorig jaar nog steeds chaotisch is.

Voorts is door de stijging van de energieprijzen, maar ook van de consumptiegoederen, de financiële situatie van vele Brusselse gezinnen verslechterd. Om het gezinsbudget in evenwicht te houden, wordt het budget voor de buitenschoolse activiteiten, waaronder sport, teruggeschroefd. De jongeren zullen dus eveneens worden getroffen door de hoge inflatie waarmee we allemaal te maken hebben2. Voorts dreigen de sportaccommodaties te maken te krijgen met torenhoge energiefacturen.

Kortom, sport voor jongeren moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteund worden .

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Kunt u de projectoproep toelichten en onder meer aangeven hoe de dubbele doelstelling, namelijk steun verlenen aan de sportverenigingen en -clubs die met jongeren werken en het imago van Brussel opwaarderen, kan worden bereikt? Welke criteria worden in dit verband gehanteerd voor de selectie van de verschillende voorstellen? Kunt u voorts meedelen welk bedrag voor de projectoproep werd uitgetrokken en preciseren of het werd verhoogd ten opzichte van de voorgaande jaren, gelet op de voornoemde elementen?

  • Hoeveel dossiers werden ingediend? Hoeveel werden gesteund? Hoeveel in het kader van deze projectoproep? Hoeveel van de ingediende dossiers werden als niet-ontvankelijk beschouwd? Waarom?

  • Is het hele budget opgebruikt?  Zo neen, waarom niet en waarvoor werd het resterende bedrag bestemd?

  • Het reglement  van de oproep biedt mogelijkheden inzake controle en sancties. Welke (en hoeveel) controles werden in de voorgaande jaren ondernomen? Heeft u bij die willekeurige controles veel overtredingen van het reglement vastgesteld? Welke sancties werden opgelegd?

  • Werd de projectoproep al geëvalueerd, opdat hij zo goed mogelijk beantwoordt aan de behoeften van het Gewest? Zo ja, welke criteria werden daarbij gehanteerd? Wat waren de conclusies?

1https://www.rtbf.be/article/coronavirus-en-belgique-deux-tiers-des-jeunes-font-moins-de-sport-depuis-le-confinement-une-situation-preoccupante-10713655

2

https://bx1.be/categories/news/la-hausse-des-prix-affecte-durement-la-qualite-de-vie-des-enfants-en-situation-de-pauvrete/
 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag in verband met de projectoproep “Een jong en levendig Gewest” die gelanceerd werd door Brussels International.

Voor meer details laat ik het echter over aan de heer Sven GATZ, die als minister bevoegd is voor het imago van Brussel om deze vraag te beantwoorden.