Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Optiris

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 538)

 
Datum ontvangst: 10/11/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/11/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Tijdens een commissievergadering (17/10/22) heeft u verklaard dat "het onderzoek van de uitgaven voor Brussel Mobiliteit aangetoond heeft dat het beter zou zijn om bepaalde taken weer te internaliseren". Over welke taken gaat het?

Welke diensten van het Gewest werden tijdens de huidige en vorige zittingsperiode geëxternaliseerd?

Welke diensten overweegt u opnieuw te internaliseren?

Tijdens dezelfde commissievergadering (17/10/22) heeft u verklaard dat u bepaalde diensten wenst te hergroeperen in de volgende drie gebouwen: de Iris Tower, de Astro Tower en Tour & Taxis en dat er al een grote evaluatie van de gevolgen van telewerk na Covid-19 werd uitgevoerd. Wat zijn de gevolgen voor het gebruik van die 3 gebouwen?

Werknemers kunnen er niet toe verplicht worden te telewerken. Gelet op de huidige hoge energieprijzen werken ze liever op kantoor. In hoeverre kan dat uw evaluatie van de gevolgen van telewerk op losse schroeven zetten?

Hoeveel bedraagt de huurprijs voor de Iristower?

In L'Echo van 15/10/22 staat dat overleg zal worden gepleegd over de herziening van de weddeschalen. Wat is daarvan aan? Wanneer? Gaat het over de weddeschalen van alle werknemers of enkel van de nieuwkomers?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

1.
Onlangs zijn de beheersuitgaven van Brussel Mobiliteit inzake zijn wegeninfrastructuur onderzocht (
spending review).

Er vloeit een merkwaardig rapport uit voort (
Spending review mobility, Klaas de Brucker, Johannes Hers, Obbe Wassenaar, juni 2022) dat met name tot de volgende conclusie komt:

"
Om tot een doeltreffende inbesteding te komen, moet een specifiek geheel aan activiteiten inbesteed worden; kleine, eenvoudige en repetitieve taken in verband met het onderhoud en het herstel van wegen kunnen worden inbesteed. In het kader van dit uitgavenonderzoek werd een voorafgaande kosten-batenanalyse gemaakt van de mogelijke efficiëntiewinst als gevolg van de inbesteding van een aantal activiteiten (zie lijst in bijlage 1 van het Verkeersveiligheidsrapport Mobiliteit). Zuiver vanuit begrotingsoogpunt zou het logisch zijn rekening te houden met de dalende te betalen btw-bedragen als gevolg van de herinbesteding van de activiteiten die vroeger uitbesteed werden. Vanuit deze optiek zijn enkel de effecten op de begroting van het BHG van belang. In dat geval kan het BHG door deze activiteiten te herinbesteden 4,8 tot 5,4 miljoen euro besparen, naargelang de uitbestede activiteiten. De overeenkomstige economische winst op het niveau van de Belgische economie (met uitzondering van de minder hoge btw-bedragen die betaald dienen te worden, omdat ze minder overheidsontvangsten met zich meebrengen op centraal niveau) bedraagt ongeveer 3-3,4 miljoen euro" (vrije vertaling).

In het kader van OPTIris worden het grondige onderzoek van de maatregelen en de actievoorstellen die eruit voortvloeien toevertrouwd aan werkgroepen, die bij hun denkoefening rekening moeten houden met:

· de studie van het Brussels Studies Institute, genaamd ("Insourcen, outsourcen of backsourcen? Het geval van de Brusselse gewestelijke administratie"), waaruit in het bijzonder blijkt dat in het verleden, beveiliging, catering, schoonmaak en groenonderhoud de taken waren die het vaakst werden uitbesteed. Bovendien is ook gebleken dat
uitbesteding in het verleden vaak het resultaat was van een simplistische financiële kosten-batenanalyse en dat herinbesteding gewoon het gevolg was van ontevredenheid over de kwaliteit van de geleverde diensten.

· Het eindverslag van de uitgavenanalyse mobility, juni 2022, en de methodologieën die erin worden ontwikkeld

De noodzaak om de globale loonmassa te beteugelen gekoppeld aan de noodzaak om de expertises en diensten te behouden die momenteel verstrekt worden door een beroep te doen op outsourcing, vergen bijgevolg duidelijke politieke richtlijnen.
Momenteel wil Brussel Mobiliteit de volgende basisopdrachten inbesteden, die worden uitgevoerd door functies die bestendig en continu zijn. We denken daarbij aan de volgende profielen:

· Verantwoordelijke voor multidisciplinaire projecten, signalisatieprojecten, planning van wegdekbekleding, MIP's, projecten inzake straatverlichting, ...
· Beheerder van uitvoeringsvergunningen inzake bouwplaatsen in de OSIRIS-applicatie
· Controleurs van bouwplaatsen
· Arbeiders van de Regie der Wegen
· Operatoren, toezichters en projectleiders voor het beheer van de technische dispatching
· Ingenieurs, weginspecteurs en wegenwachters
· ….

Momenteel loopt er een analyse om de prioriteiten en mogelijke termijnen voor de inbesteding van een aantal profielen te bepalen.

2.
Sinds de gezondheidscrisis zijn de personeelsleden van de GOB vragende partij voor meer telewerk. De cijfers blijven overigens stijgen, zeker wat het recht op structureel telewerk gedurende drie dagen per week betreft: de cijfers zijn gestegen van 8,45% op 1 maart 2020 tot 68,94% in november 2022.
Deze cijfers geven het percentage werknemers van alle telewerkers bij de GOB weer met een recht op een driedaagse telewerkweek.
Deze toename van het telewerk zorgt er automatisch voor dat er minder mensen in de Iris Tower aanwezig zijn. Uit de geanalyseerde gegevens blijkt dat het aantal betredingen in de toren schommelt tussen 600 (vrijdagen) en 1.200 (dinsdagen). Dit cijfer moet echter worden genuanceerd: er werd daarbij rekening gehouden met iedereen die het gebouw betreedt, zelfs met mensen die in openlucht werken (ongeveer 100 personen), het externe technisch personeel (ongeveer 50), ... Eén enkele badge kan daarnaast ook meerdere binnenkomsten registreren.
De vereisten van de AVG belet ons deze gegevens te verfijnen, maar we weten wel dat ten hoogste 800 personeelsleden per dag de locatie betreden. Op een geheel van zo'n 2.050 plaatsen komt dit neer op ten hoogste 650 gebruikte werkposten per dag in de Iris Tower.
3.
De impact op de stijgende energieprijzen van het toegenomen aantal medewerkers die fysiek naar kantoor teruggekeerd zijn, werd binnen de GOB nog niet nagegaan.

Thans is het niet verplicht telewerkdagen op te nemen. Het nieuwe besluit zal daar niks aan veranderen. Ook met dit aspect zal in de toekomst rekening moeten worden gehouden.

4.
In 2021 bedroeg de kostprijs van de toren (huur + lasten) 12.317.306,89 euro.

5.
In het kader van de zogenoemde structurele besparingsoperatie tegen de achtergrond van het OPTIris-programma is ook de uitgavencategorie "lonen en sociale lasten" onder de loep genomen, dat klopt. Deze categorie betreft de lonen, de sociale bijdragen en het pensioen van het overheidspersoneel.
Momenteel is het dossier nog in onderzoek. Uiteraard zullen in voorkomend geval hierover besprekingen en onderhandelingen worden gevoerd volgens de regels van het sociaal overleg.