Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de private verenigingen en bedrijven die betrokken zijn bij de bevordering en ontwikkeling van het sociale huisvestingsbeleid

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1048)

 
Datum ontvangst: 24/11/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/12/2022 Ontvankelijk
31/01/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

In 2023 zal het Gewest de private verenigingen en bedrijven ondersteunen die betrokken zijn bij de bevordering en de ontwikkeling van het sociale huisvestingsbeleid. Deze steun komt tot uiting in verschillende begrotingen:

  • 200.000€ aan vastleggingen voor "werkingssubsidies voor (met overheidsbedrijven gelijkgestelde) verenigingen die zich bezighouden met de bevordering en ontwikkeling van het sociale huisvestingsbeleid (...) met andere overheidsactoren" (BA 25.002.19.01.3122),

  • 736.000 aan vastleggingen voor "werkingssubsidies voor private verenigingen die betrokken zijn bij de bevordering en ontwikkeling van sociale huisvestingsbeleid (...) met andere overheidsactoren" (BA 25.002.34.01.3300),

  • 110.000 aan vastleggingen voor "Investeringssubsidies aan privéverenigingen die zich bezighouden met de bevordering en inrichting van het sociale huisvestingsbeleid .. (...) met andere overheidsactoren" (BA 25.002.35.01.5210),

  • 50.000€ aan vastleggingen voor "werkingssubsidies aan privéverenigingen die zich bezighouden met de bevordering en inrichting van het sociale huisvestingsbeleid (...) met andere overheidsactoren" (BA 25.002.38.02.3132).

Graag een antwoord op volgende vragen:

  • Kunt u het doel van deze BA's beschrijven en aangeven hoe zij bijdragen tot het huisvestingsbeleid in het BHG?

  • Kunt u ons vertellen hoe deze werkingssubsidies worden toegekend? Is er een wettelijke basis? Op welke basis en volgens welke criteria worden de werkingssubsidies toegekend?

  • Kunt u ons een lijst van de betrokken verenigingen geven, met vermelding van met name het bedrag van de toegekende subsidie en de gesteunde projecten in 2021, 2022 en 2023, als u die lijst al hebt?

  • Betekent het ontbreken van een evolutie van de tussen 2022 en 2023 geplande kredieten, ondanks de ons bekende context, ten slotte dat de subsidies niet zullen worden geïndexeerd?

 

 
 
Antwoord    De basisallocaties die u in uw vraag vermeldt, zijn bedoeld voor de financiering van verschillende projecten in verband met het thema huisvesting. In tegenstelling tot andere basisallocaties die bestemd zijn voor de financiering van acties van zeer specifieke begunstigden (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, Woningfonds,...) of begunstigden die een erkenning moeten hebben (Verenigingen voor Integratie via Huisvesting, Sociale verhuurkantoren,...) dienen deze basisallocaties voor de financiële ondersteuning van organisaties die niet noodzakelijkerwijs een erkenning hebben binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar die projecten in verband met het thema huisvesting opzetten. In sommige gevallen gaat het over erkende organisaties die al subsidies ontvangen maar die een aanvullend project willen opzetten.Elk jaar moeten de begunstigden die via deze basisallocaties een subsidie wensen, een aanvraagdossier indienen bij Brussel Huisvesting. Dit dossier moet verschillende documenten bevatten (ingevuld aanvraagformulier, begrotingsraming, bankattest, jaarrekeningen,...) Brussel Huisvesting stelt vervolgens voor elke ontvangen aanvraag een analysefiche op. Brussel Huisvesting geeft in deze fiche een samenvatting van het doel van de subsidie, gaat verschillende dingen na (budget en planning van het project, financiële situatie van de organisatie, naleving door de aanvrager van de subsidievoorwaarden indien er in het verleden reeds een subsidie werd toegekend,...) en geeft een algemeen advies over de wenselijkheid van het toekennen van deze subsidie op basis van de uitgevoerde analyse. De analysefiche wordt vervolgens overgemaakt aan mijn kabinet, dat dan een beslissing neemt. Als het kabinet een gunstige beslissing neemt, doorloopt het dossier de verschillende fasen met het oog op de effectieve toekenning van de subsidie.De lijst met betrokken verenigingen voor de jaren 2021 en 2022 is bijgevoegd.


Voor 2023 is het op dit moment onmogelijk te zeggen wie een subsidie zal ontvangen en voor welk bedrag. Er werd nog geen beslissing genomen.

Tot slot, wat betreft het ontbreken van evolutie van de kredieten die voorzien zijn tussen 2022 en 2023 op basis van de indexering: de begunstigden van deze subsidies zijn niet noodzakelijkerwijs ieder jaar dezelfde. Indexering is in dat verband dus niet aan de orde.