Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het So She Festival

Indiener(s)
Véronique Lefrancq
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1076)

 
Datum ontvangst: 13/12/2022 Datum publicatie: 16/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/02/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Op 10 december vond de tweede editie van het So She Festival plaats, een belangrijk evenement voor het vrouwelijk ondernemerschap. Uw administratie, equal.brussels, is een van de partners van het festival.

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

  • Wat was de steun van uw diensten voor de organisatie van dit evenement? Welke maatregelen werden genomen om dit evenement te ondersteunen?

  • Welk budget werd toegekend voor deze dag?

  • Wat is het totale bedrag dat de regering sinds het begin van deze zittingsperiode specifiek heeft uitgetrokken om de plaats van vrouwen in de sector innovatie en nieuwe technologieën te bevorderen?

 

 
 
Antwoord    Equal.brussels ondersteunt dit festival financieel en behoort dus de facto tot de partners ervan. Voor de organisatie van het festival heeft de vereniging “Femmes Fières” immers een subsidie van 15.000 euro ontvangen.

De medewerkers van equal.brussels die de subsidieaanvragen beheren, geven bijzondere aandacht aan projecten die een betere vertegenwoordiging van vrouwen nastreven in sectoren waarin ze weliswaar vooralsnog onvoldoende aanwezig zijn, maar waarvoor de toekomstperspectieven gunstig zijn. In dit verband worden er dus tal van projecten ondersteund.

Jammer genoeg is het op basis van het huidige subsidiebeheer momenteel niet mogelijk zo fijnmazig categorieën aan te brengen wat betreft het budget dat door de regering specifiek wordt uitgetrokken voor projecten in verband met de plaats van vrouwen in de sector van innovatie en nieuwe technologieën. Het is dus niet mogelijk om uw vraag in detail te beantwoorden…

Equal.brussels wijst er wel op dat het gendermainstreamingplan 2022-2025 (
https://equal.brussels/nl/publications) onder andere meer vrouwen nastreeft in de sector van de nieuwe technologieën en andere innovaties. Het bevat dan ook een onderdeel rond digitalisering, onderzoek en innovatie, dat in samenwerking met de bevoegde besturen werd opgesteld.


Immers:

Actie 62 van dit plan wil een grotere representativiteit bereiken van vrouwen in de sectoren die door Innoviris worden gefinancierd, door in de toekenningsprocedure van subsidies voor onderzoek en innovatie rekening te houden met het genderaspect.

Actie 64 wil dan weer dat er rekening wordt gehouden met de oorzaken van ongelijkheid in sensibiliseringsprojecten voor de wetenschappen die Innoviris financiert.

Actie 65 beoogt de voortzetting van de acties van het Plan voor digitale toe-eigening ten behoeve van een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de informatie- en communicatietechnologieberoepen.


En bij de maatregelen ter ondersteuning en bevordering van ondernemerschap voor vrouwen (actie 38) wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de ondersteuning van vrouwen in deze technologiesector.

In 2024 zal equal.brussels ook een bewustmakingscampagne op gang brengen om de strijd aan te gaan met gendergerelateerde stereotypes op de arbeidsmarkt, door Brusselse mannen en vrouwen, die actief zijn in een beroep of een sector die in de realiteit nochtans respectievelijk met vrouwen en mannen worden vereenzelvigd, in hun professioneel traject te volgen (actie 54). Deze campagne zal met name oog hebben voor de sector van de nieuwe technologieën en andere innovaties, waar vrouwen ondervertegenwoordigd zijn.