Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de financiering van het Smart Move-project

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 596)

 
Datum ontvangst: 04/04/2023 Datum publicatie: 06/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 15/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Voor het project Smart Move is al meer dan 33 miljoen euro uitgegeven en alleen al dit jaar komt daar nog eens 12 miljoen euro bij. De totale aangekondigde kosten van het project zullen uiteindelijk 68 miljoen euro bedragen. U hebt zelf al aangegeven dat u het hele project als sleutel-op-de-deurproject wilt afronden en zo wilt overdragen aan de volgende regering.

In antwoord op een actualiteitsvraag van mijn collega Youssef Handichi in de plenaire vergadering verklaarde u: "Het platform werd met Europese middelen ontwikkeld. Het overleg over de financiering van Smart Move loopt nog. In het eerste trimester van 2023 zou de beslissing over het beheers- en juridische model moeten vallen."

  • Hoe verloopt het overleg met de Europese Commissie over de financiering van Smart Move?

  • Is er al meer duidelijkheid over de financiering van het Smart Move-project?

 
 
Antwoord    In antwoord op deze vragen, kan ik de geachte Volksvertegenwoordiger het volgende mededelen.

De middelen die via het Europees relancefonds worden toegewezen, zijn afhankelijk van het behalen van objectieve doelstellingen en
milestones die voorafgaandelijk werden gedefinieerd in het relanceplan. De uitbetaling van deze middelen kan maar plaatsvinden wanneer een expliciete aanvraag tot uitbetaling wordt gedaan door België, waarna de Europese Commissie het behalen van deze doelstellingen en milestones zal beoordelen. Het federale niveau heeft het initiatiefrecht om zo’n aanvraag tot uitbetaling in te dienen.

Zoals u allicht weet, heeft de eerste vraag tot uitbetaling intussen vertraging opgelopen, door onder meer het uitblijven van een voorstel tot pensioenhervorming op het federale niveau. De Minister-president heeft dienaangaande reeds tekst en uitleg gegeven in de Commissie van Financiën van 17 april jongstleden.

De middelen die werden toegewezen voor de ontwikkeling van SmartMove behoren tot het tweede pakket aan maatregelen en dus de tweede aanvraag tot uitbetaling. Die aanvraag kan maar worden ingediend wanneer de eerste aanvraag is ingediend.

Los van deze formaliteiten, kan ik in ieder geval bevestigen dat de
milestones van de ontwikkelingen van SmartMove, zoals ze zijn gedefinieerd in het relanceplan, in principe zijn behaald.

Het dossier waaruit het behalen van deze
milestones moet blijken, wordt op heden geauditeerd door de bevoegde auditcel binnen het Interfederaal korps van de Inspectie van Financiën (CAIF) en zal door de Europese Commissie worden beoordeeld wanneer het tweede betalingsverzoek wordt ingediend.

Voor wat betreft het voornemen om SmartMove via een vennootschapsstructuur verder te zetten, zijn de gesprekken hieromtrent nog lopende en is er derhalve op heden nog geen beslissing genomen.