Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de plaats van het CIVA in het Kanal-project.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 847)

 
Datum ontvangst: 01/03/2023 Datum publicatie: 28/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 25/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het lijkt nu zeker dat het CIVA zal worden gehuisvest in de nieuwe ruimte die momenteel wordt gebouwd in de voormalige Citroën-garages. De zetel van het CIVA, maar ook de collecties, het wetenschappelijk programma en de boekhandel zullen er worden ondergebracht, naast Kanal. Deze verhuizing zou tegelijk met de opening van Kanal moeten plaatsvinden, dus in de loop van 2025.

In 2024 zullen echter de beheersoverenkomsten voor CIVA en KANAL in werking treden. Er wordt dan ook verwacht dat deze instrumenten de richtsnoeren zullen bevatten die het mogelijk zullen maken de toekomstige relatie tussen de Stichting Kanal en het CIVA duidelijk te omschrijven, de wijze waarop elke instelling haar eigen opdrachten zal uitvoeren en tegelijkertijd samenwerkingsverbanden en partnerschappen met de andere instelling zal ontwikkelen, en met name de wijze waarop de middelen al dan niet tussen beide instellingen zullen worden verdeeld.

Ter herinnering: het CIVA definieert zichzelf als "een museum, een archiefcentrum, een bibliotheek en een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van architectuur, landschapsarchitectuur, stedelijke ecosystemen en geschiedenis in Brussel" en vervult daarom vele unieke en essentiële opdrachten in het Brusselse culturele landschap, gaande van de valorisatie van architectuurarchieven tot georganiseerde debatten over ruimtelijke ordening.

In tegenstelling tot Kanal heeft het CIVA een geschiedenis die geworteld is in het avontuur van het privé-initiatief vzw Archives d'Architecture Moderne, opgericht door Maurice Culot in 1969, waarvan de collecties het erfgoed van het CIVA vormen. De basis van de geloofwaardigheid van het CIVA ligt dus in zijn onafhankelijkheid en zijn kritisch vermogen ten opzichte van de ontwikkelingen in de stad.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  • Kunt u bevestigen dat het CIVA gevestigd zal worden in de voormalige Citroën-garages zodra het kunst- en cultuurcentrum is geopend?

  • Wat is de politieke visie van de regering om deze twee instellingen samen te brengen? Meer in het bijzonder, hebt u in dit verband richtlijnen opgesteld of specifieke verzoeken gedaan: zo ja, welke zijn dat en zo nee, waarom niet? Is de regering in dit verband ook van mening dat het CIVA, gezien zijn specifieke opdrachten, zijn eigen identiteit moet behouden en, zo ja, hoe denkt zij ervoor te zorgen dat deze autonomie en onafhankelijkheid tussen de twee instellingen wordt gewaarborgd en dat alle opdrachten die thans aan het CIVA zijn toevertrouwd, behouden blijven en, zo nee, kunt u ons de visie van uw regering ter zake meedelen?

  • Welke elementen van de twee beheersovereenkomsten (die van CIVA en die van Kanal) heeft U tot op heden reeds bereikt? Zijn er elementen met betrekking tot de relatie tussen deze twee instellingen en zo ja, wat kunt U ons daarover vertellen? In dit verband rijst met name de vraag wat de twee instellingen zullen delen, in het bijzonder de personele middelen of de boekhandel. Kunt u ons informatie geven over deze onderwerpen?

  • Kunt u ons een overzicht geven van het tijdschema voor de goedkeuring van deze beheersovereenkomsten en ons vertellen waar en wanneer deze documenten zullen worden besproken (Raad van Bestuur, Regering, Parlement, enz.)?

  • Wordt een openbaar debat gepland over de rol van deze instellingen in de stad en de uitwerking van de nadere regels voor hun samenwerking met de andere actoren die aan het debat over de stad deelnemen? Hoe zal het pluralisme van de standpunten worden geïntegreerd? Welke rol zal de privésector spelen? Welke richtsnoeren zijn gepland om de invloed ervan te beperken, met name op het gebied van zelfpromotie en green washing?

 
 
Antwoord    Ik verwijs u door naar het antwoord van de Minister-President, aan wie u deze vraag eveneens stelde.