Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de maximale oplaadtijd voor elektrische auto's

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1637)

 
Datum ontvangst: 23/05/2023 Datum publicatie: 27/07/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 06/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/05/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Volgens de informatie waarover ik beschik, vermeldt de wegcode niets over de maximale oplaadtijd voor voertuigen bij elektrische laadpalen. Het is dus niet mogelijk om op basis van de wegcode een boete uit te schrijven voor voertuigen die op deze plaatsen geparkeerd staan zolang zij aangesloten zijn op de laadpaal, ook al zijn ze klaar met opladen..

Sommige gemeenten willen echter maatregelen treffen om laadpaalklevers te controleren. Dit kan bijvoorbeeld via een gemeentelijke verordening die bepaalt dat alleen een elektrisch voertuig gratis mag parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor elektrische voertuigen, op voorwaarde dat de gebruiker het voertuig fysiek verbindt met de elektrische laadpaal en het daarop aangesloten is. De vraag is wat wordt bedoeld met 'aangesloten' zoals bepaald in de gewestelijke wetgeving.

Wordt er overwogen om dit aspect van de wetgeving te herzien?

 
 
Antwoord    Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten,bepaalt de parkeerregels voor elektrische voertuigen in elektrische oplaadzones.

Elektrische voertuigen mogen gratis geparkeerd worden in elektrische oplaadzones op voorwaarde dat de gebruiker van het voertuig is verbonden en hij het voertuig fysiek aansluit op de laadpaal.

Gebruikers van een niet-elektrisch voertuig of gebruikers van een geëlektrificeerd voertuig dat zonder verbinding of fysieke aansluiting hierop geparkeerd staat wordt een forfaitair bedrag van 50 euro aangerekend.

Aansluiting wordt hier gedefinieerd als de fysieke verbinding van een elektrisch voertuig met de laadpaal om dat voertuig op te laden, terwijl verbinding wordt gedefinieerd als de elektronische identificatie om op te laden of een rotatietarief te betalen aan de exploitant van de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Aangesloten zijn betekent dus dat er een kabel is die de laadinfrastructuur met het voertuig verbindt, en verbonden zijn betekent dat er een laadsessie aan de gang is. Dit kan worden nagegaan aan de hand van een lichtsignaal met verschillende kleuren; elke kleur geeft een andere status aan.

De elektrische oplaadzone wordt aangeduid door een E9a-parkeerbord, met een bord "Payant/Betalend", een bord "Forfait 50 € / 4u30 excepté véhicule en charge / Forfait 50 € / 4u30 uitgezonderd opladend voertuig" en een bord dat de lengte van de zone aangeeft.De huidige regelgeving volstaat in die zin dat de bestuurder van een geëlektrificeerd of elektrisch voertuig dat geparkeerd staat in een elektrische oplaadzone en een oplaadsessie heeft voltooid, gevraagd kan worden om een vergoeding te betalen, waardoor wordt vermeden dat elektrische voertuigen hierop blijven staan.

De bedoeling is om de situatie te beteren door de volgende maatregelen:
- Het parkeeragentschap en de niet-delegerende gemeenten moeten vaker en beter georganiseerde controles uitvoeren;
- Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Sibelga en Brulocalis hebben samengezeten om opleidings- en sensibiliseringsmateriaal te creëren voor de controleurs om deze regelgeving en de werking van de visuele signalen op de laadpaal toe te lichten;
- Een rotatietarief, waarvan het principe werd voorgesteld aan de gemeentebesturen tijdens werkgroepvergaderingen gecoördineerd door Brulocalis en aan de burgemeesters tijdens de burgemeestersconferentie van 24 mei 2023, zal zo snel mogelijk worden ingevoerd (waarschijnlijk in 2024) om de efficiëntie van elke laadpaal te verbeteren.

Anderzijds zijn er denkoefeningen gaande om het gratis parkeren voor opladende voertuigen af te schaffen en in plaats daarvan de parkeertarieven toe te passen voor de zone waarin de laadpaal zich bevindt.

In deze context zou een herziening van de regelgeving een gelegenheid zijn om de termen "verbinding" en "aansluiting", die tot verwarring kunnen leiden, te herformuleren. Tot slot zou het aangewezen zijn de term "geëlektrificeerde voertuigen" te gebruiken in plaats van "elektrische voertuigen" om
plug-inhybrides explicieter mee op te nemen.