Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de tijdelijke noodopvang voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen - kosten volgens het type accommodatie

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1199)

 
Datum ontvangst: 02/06/2023 Datum publicatie: 27/07/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 19/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen en zijn bevoegdheden inzake humanitaire hulp en huisvesting heeft het Brussels Gewest budgetten vrijgemaakt en oplossingen gezocht om snel een oplossing te bieden voor tijdelijke huisvesting. In april 2022 kwam er een vastgoedprospectie om elk voorstel voor panden met huisvestingscapaciteit te identificeren.

Mijn vragen zijn bedoeld om de gegevens over huisvesting en de daarvoor bestemde budgetten te verduidelijken

  1. Hoeveel Oekraïense vluchtelingen worden in totaal in het Brussels Gewest opgevangen?

  2. Kunt u mij de lijst bezorgen van de plaatsen die na de oproep tot vastgoedprospectie zijn geïdentificeerd evenals de criteria (privé, openbaar, grond (doorlaatbaar of gebetonneerd), gebouwen, gebruik, leegstand, enz.), op basis waarvan de regering haar keuzes heeft gemaakt?

  3. Hoeveel burgemeesters hebben de opvang in containers op hun grondgebied geweigerd en om welke redenen?

  4. Wat is het totale budget uit de eigen middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en hoe werd dit besteed, hetzij voor de opvang in modulaire voorzieningen of andere vormen van bezetting van bestaande gebouwen die werden ingericht voor tijdelijke opvang?

  5. Wat is de verdeling van dit budget tussen de kosten voor technische installaties en sociale ondersteuning voor elk van de organisaties die in het kader van het programma worden gesubsidieerd (Communa, New Samusocial en BXL Refugees)?

  6. Hoeveel modulaire woningen zijn in dit kader respectievelijk gehuurd en gekocht, door welke overheidsinstantie, en wat zijn de kosten van een dergelijke woning naargelang de huur of aankoop?

  7. Kunt u mij een gedetailleerde lijst bezorgen van de plaatsen die voor deze opvang worden gebruikt, met vermelding van hun aantal, capaciteit en eigendom, per categorie (door de overheid beheerde woningen, leegstaande kantoren, andere niet-bezette bedrijfsterreinen, terreinen, gemeenschapsvoorzieningen, hotels, modulaire woningen)?

  8. Wat is het aantal vluchtelingen dat in elk type accommodatie wordt ondergebracht, en de totale verdeling van de budgetten per type accommodatie?

  9. Wat zijn de opvangkosten per vluchteling naargelang van het type gebouw?

  10. Is de tijdelijke bewoning van bestaande gebouwen door Oekraïense vluchtelingen specifiek geregeld, bijvoorbeeld op stedenbouwkundig vlak, en hoe?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de heer Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.