Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende administratieve vereenvoudiging ten voordele van de Brusselse culturele sector

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1065)

 
Datum ontvangst: 07/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 10/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In haar regeringsverklaring heeft de regering zich verbonden tot “bestuursmatige vereenvoudiging in het cultuurbeleid om de samenwerking tussen de gewestelijke en gemeenschapsinstanties te bevorderen en hiervoor de nodige mechanismen te ontwikkelen”. Hoewel hoofdzakelijk de gemeenschappen bevoegd zijn voor culturele aangelegenheden, hebben ook de gewesten bevoegdheden ter zake.

Toen u in 2022 over dit onderwerp werd ondervraagd, lichtte u uw voorstel toe om meer bepaald op te schieten met het nieuw op te richten kunstenloket. U zei ook dat een werkgroep aan het analyseren was hoe culturele actoren een gepaste ondersteuningsdienst kon worden aangeboden.

Hoe ver staat deze werkgroep? Heeft hij aanbevelingen gedaan voor vereenvoudiging? Zo ja, kunt u de conclusies met ons delen en toelichten of deze vereenvoudigingen effectief zullen worden doorgevoerd?

 

 
 
Antwoord    De werkgroep die de oprichting van een “cultuurbureau” moest onderzoeken, had de opdracht gekregen een studie te bestellen om op basis daarvan:
- een kadaster van de bestaande initiatieven op te stellen;
- in overleg met de belanghebbenden de behoeften en dus de doelgroep te bepalen;
- een benchmarking van de mogelijke modellen te maken;
- de studie voor te stellen aan de IMC Cultuur.

In september 2021 sloten de federale overheid (meer bepaald de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), de Franse, de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap en de Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met het oog daarop een overeenkomst over de gunning en de uitvoering van een gezamenlijke studieopdracht.


Na een marktraadpleging die de COCOF in oktober 2021 namens de verschillende overheden had georganiseerd, werd die opdracht in december 2021 toegewezen aan het bedrijf IMPACT Public Sector Advisors, dat gespecialiseerd is in overheidsbeleid en cultuur.

Het consultancybedrijf hielp zowel de werkgroep als de interadministratieve groep met de uitwisseling van informatie om de noden en de tekortkomingen van het bestaande aanbod te onderzoeken.


De studieopdracht verliep in drie fasen:

· In de eerste fase, die liep van januari tot maart 2022, werd de opdracht afgebakend en werd de bestaande situatie onderzocht.
· In de tweede fase, in april en mei 2022, werden de noden bepaald aan de hand van gesprekken met de leden van de werkgroep, workshops en interviews met meer dan vijftig mensen uit het werkveld (culturele en creatieve sector en overheidsdiensten).
· De derde en laatste fase vond plaats in juni en juli 2022 en had als doel om de bevindingen van de eerste twee fasen aan elkaar te koppelen, scenario’s voor te stellen en de haalbaarheid van elk voorstel te onderzoeken.

Het eindrapport werd voorgesteld op de IMC Cultuur van november 2022. Het bood een samenvatting van de resultaten van de eerste twee fasen van de studieopdracht en een overzicht van de conclusies over de ontwikkeling van een dienstenaanbod. Dat aanbod zou moeten bestaan uit een informatieve website en loketten, opgericht door de bevoegde overheden. Uit de studie bleek dat er nood is aan een website met gecentraliseerde informatie voor kunstenaars en iedereen die in de culturele en de creatieve sector werkt. Daarnaast is aangetoond dat er behoefte is aan een gerichte doorverwijzing naar de cultuurinstanties in elk gewest. In Vlaanderen bestaat er overigens al een “cultuurloket”.


Het rapport bevat ook drie bijlagen:
· een volledige lijst van het bestaande aanbod van dienstverleners,
· de resultaten van de SWOT-analyse (de analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) en de PESTLE-analyse (de analyse van de politieke, economische, sociologische, technologische, wettelijke en milieufactoren),
· en een overzicht van de aandachtspunten voor elk scenario.

Op de recentste vergadering van de werkgroep in mei 2023 is gebleken dat Vlaanderen er het nut niet van inziet om verder aan dit dossier mee te werken, omdat het al over een Kunstenloket beschikt. Tevens is gebleken dat de Franse Gemeenschap geen middelen opzijgezet heeft om binnen haar bevoegdheden een initiatief te ondersteunen. De federale overheid richt zich op de uitbouw van het platform “Working in the arts”, maar blijft bereid om binnen haar bevoegdheden haar medewerking te verlenen aan andere projecten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot slot heeft te weinig bevoegdheden om alleen een project op te starten en ondersteunt in het kader van zijn bevoegdheden al initiatieven. Met een gezamenlijk initiatief zouden de COCOF en de VGC als enige initiatiefnemers hun bevoegdheden dus te buiten gaan. Er zouden nog bilaterale vergaderingen gepland kunnen worden, maar het blijkt niet mogelijk om samen in de IMC tot een consensusvoorstel te komen.

Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.