Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de illegale storten rond sociale woningen in Laken

Indiener(s)
Mohamed Ouriaghli
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1469)

 
Datum ontvangst: 21/04/2023 Datum publicatie: 27/07/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 18/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/06/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De diensten van OVM Lakense Haard worden regelmatig gecontacteerd door bewoners van de “Cité Modèle” en omgeving om onverantwoorde praktijken te melden van vreemden die hun afval (van allerlei aard) in de buurt van hun gebouwen dumpen.

De bewoners spreken van een ramp voor het leefmilieu, gezien de regelmatigheid waarmee dit afval wordt gedumpt, met alle ongemakken op het gebied van geur, aanblik, ongedierte enz. die je je maar kunt voorstellen. Ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid en vragen om radicale oplossingen om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Het gewest heeft ondergrondse containers geïnstalleerd op de Romeinsesteenweg, vlak naast de “Cité Modèle”, en sindsdien zijn deze containers gratis toegankelijk. Net Brussel zou  het pasjessysteem nooit hebben geactiveerd om het gebruik ervan voor voor de huurders van de Lakense Haard te beperken. Na talrijke verzoeken en het uitblijven van een reactie van Net Brussel heeft de Lakense Haard haar eigen pasjessysteem geïnstalleerd om toegang te krijgen tot de containers. Sinds de toegang beperkt is, wordt ze geconfronteerd met sluikstorten.

De Lakense Haard besteedt bijna 90 uur per week op de site van de “Cité Modèle” aan het verwijderen van grofvuil en vuilniszakken, sorteren, verzamelen en opruimen. De Stad Brussel biedt ook ondersteuning bij het verwijderen van illegaal afval, het installeren van camera's op daken en het plaatsen van borden die waarschuwen voor de sancties bij overtredingen.

Dit brengt me bij mijn vragen:

  • Wat de Romeinsesteenweg betreft, mag niet worden onderschat dat het fenomeen wordt verergerd door de ligging aan de grens met het Vlaams Gewest, waar niet dezelfde belastingen worden geheven op afval. De bewoners vermoeden dat de overtreders uit de gemeente Wemmel komen. Bent u op de hoogte van gelijkaardige problemen op andere sociale woningsitess? Beschikt u over directe actiemiddelen om de gemeenten te helpen die door deze plaag worden getroffen? Hebt u contacten met uw Vlaamse collega's? Kunt u hen bewust maken van het probleem?

  • Wat doet uw regering om ervoor te zorgen dat de reinigingsdiensten eerlijk worden verdeeld in alle gemeenten, ongeacht hun sociaaleconomisch niveau, om te voorkomen dat de meest achtergestelde wijken in de steek worden overgelaten?

  • Kunt u ons tot slot vertellen over het plan om alle afvalcontainers (glas, PMC, karton, organisch afval, enz.) onder de grond te plaatsen? Kunt u ons herinneren aan de doelstellingen van het gewest op dit gebied en het tijdschema voor de uitvoering?

 
 
Antwoord    1.
De netheidsdiensten zijn op de hoogte van de problematiek van de toevoer van afval uit de twee andere gewesten naar ons gewest. Net Brussel voert verschillende acties op het gebied van opsporing, controle en verbalisatie om deze plaag tegen te gaan, via:
- de organisatie van statisch toezicht voor betrappingen op heterdaad;
- toezicht met mobiele camera’s;
- fouilles van zakken;
- de deelname van Net Brussel aan de wegcontroles die Brussel Mobiliteit organiseert.

De overtreders komen niet enkel uit Wemmel, soms ook van verder. Die situaties beperken zich niet enkel tot de grote sociale woonwijken zoals de Modelwijk, maar doen zich ook voor op alle grote invalswegen van het gewest. Het fenomeen blijft zich voordoen, ondanks strenge sancties: naast de kosten voor verwijdering en verwerking, die worden bepaald op basis van de aard en de hoeveelheid van het gestorte afval, kan een administratieve boete worden opgelegd. Volgens artikel 45 van het Wetboek van inspectie kan de boete variëren van 50 tot 62.500 euro. In het meer specifieke geval van het deponeren van zakken met huishoudelijk afval bedraagt de boete over het algemeen tussen 100 en 300 euro (buiten de onkosten), afhankelijk van de verzachtende of verzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld: glazen recipiënten in glas of ander afval dat niet in de zakken mag worden ingezameld, of het gebruik van zakken van het BHG terwijl de overtreder er niet is gedomicilieerd). Het deponeren van één zak huishoudelijk afval met glazen recipiënten kan de overtreder tussen de 250 en 450 euro kosten, inclusief kosten en boetes. De aanwezigheid van glas in zakken voor huishoudelijk afval kan het personeel dat belast is met de inzameling immers ernstig verwonden. Net Brussel preciseert dat er jaarlijks gemiddeld 500 processen-verbaal worden opgesteld voor het invoeren van afval. De gemeenten en de politiezones treden ook op tegen dit probleem en stellen PV’s op.
2.
Wat betreft de acties die de regering onderneemt om te zorgen voor een schonere stad op het hele grondgebied, rekening houdend met de meest kwetsbare wijken, kan ik bij wijze van voorbeeld enkele aspecten aanhalen:
- in de algemene beleidsverklaring van het Brussels Gewest staat dat de regering het principe bevestigt dat afvalophaling een openbare dienst is die gratis is voor alle Brusselse gezinnen. Dat is ook werkelijk het geval. Preventie blijft wel de beste manier om de kosten voor afvalbeheer te drukken;
- structurele en jaarlijkse financiële steun van het gewest aan de 19 gemeenten ter ondersteuning van het lokale niveau, met meer dan 11 miljoen euro toegekend voor 2022;
- behoud van twee ophalingen van witte zakken per week in negen gemeenten in de wijken waar de sorteergewoonten van de gezinnen nog moet worden verbeterd en waar de bevolkingsdichtheid zeer hoog is;
- begeleiding van huishoudens, met name kleine woningen, in het kader van de verplichte sortering van voedselafval, die op 15 mei van kracht is geworden (met de verdeling van oranje vuilnisbakken, een sorteergids en animaties, een netwerk van composten, een online communicatiecampagne en een op het terrein, enz.);
- het bestaan van de strategie "clean.brussels", die een groot aantal actoren mobiliseert en een sterke ambitie heeft om de netheid op een duurzame manier te verbeteren.
3.
Het GAN blijft vele glasbollen ingraven. Zo zijn er in 2022 nog 11 sites bijgekomen met ingegraven glasbollen. Wat de ontwikkeling van ingegraven containers betreft, zal Net Brussel ondergrondse sorteerpunten blijven plaatsen bij nieuwbouwprojecten of zware renovatieprojecten, overeenkomstig zijn bestek. Net Brussel heeft zijn principeakkoord gegeven voor een dertigtal aanvragen voor de installatie van dergelijke sorteerpunten. Een veralgemeend gebruik van sorteerpunten is echter niet aan de orde. Naast de sorteer- en netheidsproblemen die ik al heb toegelicht, betekent het ingraven van containers dat er parkeerplaatsen moeten worden geschrapt. Bovendien is het niet altijd mogelijk om containers in te graven in Brussel, gezien het aantal nutsvoorzieningen onder de grond. Daarom lanceert Net Brussel momenteel een studie over de prestaties van de inzameling van huishoudelijk afval via vrijwillige afgifte, en meer bepaald via sorteerpunten (= bovengrondse of ondergrondse containers) in stedelijke contexten vergelijkbaar met het Brussels Gewest. Dat zal het mogelijk maken om na te gaan hoe de werking van de sorteerpunten kan worden geoptimaliseerd en om een ​​eventuele bredere inzet in andere soorten wijken of habitats op het Brusselse grondgebied te analyseren.