Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproep Crea.brussels

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 732)

 
Datum ontvangst: 16/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 14/08/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/08/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Drie weken geleden werd een nieuwe editie van de projectoproep Crea.brussels gelanceerd met als doel steun te verlenen aan creatie door Brusselse ondernemingen, ondernemers en ontwerpers die actief zijn in de culturele en creatieve sector. Daartoe worden creatiebeurzen toegekend voor de ontwikkeling van producten die voldoen aan de criteria van economische levensvatbaarheid, vernieuwing, maatschappelijke impact enzovoort.
  • Hoeveel Brusselse ontwerpers en bedrijven hebben deze beurs aangevraagd sinds de oprichting ervan in 2021? Is het mogelijk een uitsplitsing te maken per gemeente en per type onderneming?

  • Kunt u ons een lijst geven van de geselecteerde projecten? Kunt u ons een uitsplitsing geven per gemeente en per type bedrijf?

  • Hoeveel aanvragen zijn er afgewezen? En wat waren de redenen voor die afwijzing?

  • Welke leemtes en moeilijkheden zijn bij de vorige edities vastgesteld? Zijn er sindsdien verbeteringen aangebracht?

  • Hebt u informatie over de ontwikkeling van de bedrijven die deze steun in 2021 en 2022 hebben ontvangen?

 
 
Antwoord    Sinds het begin van de legislatuur werkt de regering aan een echte ondersteunings- en ontwikkelingsstrategie voor creatieve ondernemers. Die strategie, die verankerd is in Shifting Economy, wordt met name ingezet via financiering voor creatie en dus via de projectoproep crea.brussels.

In 2021 waren er voor de eerste editie van de projectoproep 231 kandidaturen, waarvan 200 projecten in aanmerking kwamen. In 2022 waren er voor de tweede editie 118 kandidaturen, waarvan 98 projecten in aanmerking kwamen. De uitsplitsing naar gemeente en type onderneming vindt u in de
bijlage.

In totaal waren er veertig winnende projecten: twintig in 2021 en twintig in 2022. De lijst met winnaars is te vinden op de website van ST'ART. Voor een uitsplitsing van de winnaars naar gemeente verwijs ik naar het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 679 van de heer Chahid.

De niet-geselecteerde projecten zijn projecten die niet hoog gerangschikt zijn: aangezien het om een wedstrijd met een beperkt budget gaat, ontvangen alleen de projecten met de beste scores die aan de criteria voldoen een subsidie. Alle criteria om in aanmerking te komen zijn beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid:
https://economie-werk.brussels/projectoproep-crea-2023.

Wat betreft de verbeteringen die aan deze projectoproep zijn aangebracht:

We hebben het educatieve werk rond de definitie van culturele en creatieve industrieën voortgezet, zodat makers het potentieel van hun project in termen van winstgevendheid en economische en financiële levensvatbaarheid kunnen identificeren, een kwestie die door sommige kandidaten tijdens de eerste editie van crea.brussels soms werd onderschat.

Voor de tweede editie werd naast het geraamde budget voor de duur van het project (één jaar) een provisioneel plan over drie jaar gevraagd.

Voor de editie van 2023 zijn er twee categorieën subsidies, afhankelijk van de maturiteit van de onderneming:
- categorie ‘Seed’ voor subsidies tussen 10.000 en 15.000 euro: deze categorie is gericht op ondernemingen die minder dan drie jaar oud zijn en particulieren die een activiteit uitoefenen binnen een activiteitencoöperatie;
- categorie ‘Blossom’ voor subsidies tussen 15.000 en 30.000 euro: deze categorie is gericht op volgroeide ondernemingen die meer dan drie jaar oud zijn.

ST’ART heeft feedback ontvangen van de ondernemingen die in 2021 steun hebben gekregen, omdat die uiterlijk op 31 maart 2023 een eindverslag moesten indienen. Dat eindverslag moet een beschrijving bevatten van het uitgevoerde project en gegevens over het bereikte publiek of de bereikte klanten, een uitgaven-/inkomstenstaat, een overzicht van de gedane uitgaven en bewijsstukken van die uitgaven, d.w.z. kopieën van facturen en bankafschriften met betrekking tot die uitgaven.

De eindverslagen van de winnaars van de tweede editie worden uiterlijk op 31 maart 2024 verwacht.