Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende culturele toegankelijkheid van het roerend en immaterieel erfgoed van het gewest

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 629)

 
Datum ontvangst: 05/07/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 10/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/07/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Ingevolge een ordonnantie van het Brussels Parlement kreeg de regering nieuwe bevoegdheden met betrekking tot het roerend en immaterieel erfgoed van het gewest. In haar regeerverklaring had ze zich ertoe verbonden het publiek beter te sensibiliseren voor het erfgoed.

Hoe staat het met de sensibilisering voor het roerend en immaterieel erfgoed? Welke extra middelen heeft de regering hiervoor uitgetrokken sinds het begin van de regeerperiode, en hoeveel per jaar? Werden er zoals vermeld nieuwe virtuele rondleidingen georganiseerd? Zo ja, met welke financiering? Hoeveel en vanuit welke gemeenten? Zijn er andere instrumenten ingezet, zowel digitale als technologische? Zijn er studies uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de rechten niet worden ondermijnd door de digitale kloof en dat het erfgoed voor iedereen toegankelijk is? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Bent u op de hoogte van initiatieven - van scholen, verenigingen of anderen - die bijdragen tot de ontdekking van erfgoed? Zo ja, welke, in welke gemeenten en voor welke scholen?

 
 
Antwoord    Wij verwijzen naar het antwoord dat zal worden gegeven door Mevrouw Ans PERSOONS, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp