Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de promotie van het imago van Brussel

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1117)

 
Datum ontvangst: 31/08/2023 Datum publicatie: 07/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 25/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   
Om de nationale en internationale promotie van Brussel te ondersteunen, heeft het Gewest de tool “Promotie van het Imago” in het leven geroepen.

Deze website lijkt een belangrijke tool te zijn om culturele initiatieven in Brussel te ondersteunen. Naast het budget is het belangrijk om te weten hoe belangrijk die tool voor de cultuur in het gewest is.

Onze vragen luiden als volgt: Welke en hoeveel projecten die als cultureel beschouwd kunnen worden, werden sinds de invoering van de tool gesubsidieerd door het Gewest? Welke projecten zijn nieuw? Welke bedragen werden toegekend? Welke resultaten werden met de tool behaald? Bestaat er blijvende ondersteuning? Hoeveel subsidieaanvragen ontvangt u jaarlijks? Voor welk bedrag? Welke voorstellen werden afgewezen? Hoe ziet u het verband tussen het Brusselse cultuurbeleid en de promotie van het imago van Brussel? Wat is het gewicht van de steun aan projecten die het imago van Brussel bevorderen via culturele initiatieven in verhouding tot de andere bevoegdheidsdomeinen?

Welke criteria worden ten slotte gehanteerd om de toekenning van steun in dit kader te beoordelen? Zijn er referenten die ervoor zorgen dat de aanvragen objectief behandeld worden of worden daartoe adviesorganen ingeschakeld?

 
 
Antwoord    Ik kan u de volgende elementen van antwoord verstrekken:

Wat betreft de projecten die worden gesteund onder mijn verantwoordelijkheid voor Imago Brussel en Toerisme en die van mijn collega Sven Gatz, nodig ik u uit om de volledige lijsten met toegekende subsidies te raadplegen die we elk jaar aan het Parlement voorleggen tijdens de begrotingscommissie. Deze lijst bevat de naam en het adres van de operator, alsook de naam en het bedrag van het gesubsidieerde project.

Onze middelen zijn voorzien voor de organisatie en promotie van een brede waaier aan evenementen die doorgaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die variëren van kleinschalige buurtprojecten naar grote internationaal gerenommeerde evenementen.


Als we hier een conclusie uit moeten trekken dan is het wel dat het Gewest gekenmerkt wordt door een enorme verscheidenheid aan inwoners en dat we dat ook gereflecteerd zien in de projecten die worden georganiseerd. Vanuit de Promotie van het Imago bereiken we dit diverse publiek dus in zijn verschillende facetten en dit in het geheel van de Brusselse gemeenten.

Een aantal van deze subsidies zijn in feite terugkerende subsidies, aangezien bepaalde evenementen die succesvol zijn en veel publiek trekken elk jaar plaatsvinden.
Wat mijn kabinet betreft, ontvangen we jaarlijks gemiddeld 340 subsidieaanvragen. Ongeveer 200 aanvragen worden ingediend bij mijn collega Sven Gatz. Zoals je kunt zien op de jaarlijkse lijsten die naar het Parlement worden gestuurd, zijn de projecten die worden ondersteund zeer breed: culturele, feestelijke, muzikale, cinematografische, gastronomische, toeristische en artistieke evenementen, maar ook talrijke sportprojecten, internationale congressen en bijeenkomsten en lokale projecten.

Het bestedingspercentage van de budgetten voor facultatieve subsidies ter bevordering van het imago van Brussel ligt rond de 98%, zowel voor mijn kabinet als voor dat van S. Gatz.
Wat mijn kabinet betreft, wordt elk jaar gemiddeld 15% van de zaken afgewezen. Voor het kabinet Gatz is dat ongeveer 25% Gatz.

Met name aanvragen die geen betrekking hebben op evenementen of waarbij de aanvraag structurele ondersteuning betreft (personeelskosten, administratiekosten, etc.) worden uitgesloten, aangezien de exploitatiekosten het voorrecht zijn van de gemeenschappen.

Zoals u weet is cultuur is geen gewestelijke bevoegdheid. Het zijn de gemeenschappen die bevoegd zijn voor de persoonsgebonden materies waaronder cultuur. Onze subsidies worden dus toegekend aan vzw’s die voldoen aan de wettelijke voorwaarden, die een event organiseren dat openstaat voor het publiek en die het logo van het Gewest op alle publicatiemateriaal meenemen. Dat zijn festivals, sportevenementen, tentoonstellingen, congressen, historische spektakels, enz. Deze events verschillen ook in omvang, waardoor de financiële ondersteuning ook zeer uiteenlopend kan zijn. Het is niet mogelijk om deze veelheid aan evenementen in al zijn verscheidenheid te kwantificeren in procenten die we kunnen toekennen aan cultuur of een ander domein.

Aangezien we evenementen ondersteunen en geen structuren, staan we in nauw en permanent contact met de gemeenschappen (de Vlaamse Gemeenschap, de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Commission communautaire française), die op hun beurt subsidies verlenen via programmacontracten, overeenkomsten en eenmalige subsidies, om dubbele subsidiëring te vermijden.

Ik verwijs naar onze website Imagedebruxelles.be, waar alle voorwaarden staan waaraan vzw's moeten voldoen om een subsidie te ontvangen.
Zoals deze site, waarop alle subsidieaanvragen moeten worden ingediend, vermeldt, moeten de voorgestelde projecten bijzondere aandacht besteden aan het duurzame aspect van de evenementen en aan gelijke kansen.

Bovendien worden in de wettelijke vermeldingen op de website de wettelijke voorwaarden opgesomd waaraan non-profitorganisaties moeten voldoen, met name op het gebied van overheidsopdrachten.

De aanvragen worden onderzocht op basis van de kwaliteit van het project, de financiële haalbaarheid en de kwalitatieve bijdrage aan het imago van onze regio, zowel nationaal als internationaal.
Evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van essentieel belang voor de economie en het toerisme, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling van alle Brusselaars.