Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de participatie en de sociale aandelen in de openbare vastgoedmaatschappijen, zoals bijvoorbeeld Le Logis-Floréal

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1309)

 
Datum ontvangst: 04/12/2023 Datum publicatie: 25/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 25/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De Brusselse Burgerassemblee heeft de ontwikkeling van burgerparticipatie haar democratische speerpunt gemaakt. In de OVM's wordt participatie gefaciliteerd door de huurdersadviesraden, maar ook via de inschrijvers op sociale aandelen.

Het activiteitenverslag van 2022 van de Brusselse Gewestelijk Huurverstingsmaatschapij (SLRB) wijst erop dat de 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) van het Gewest zijn onderverdeeld in drie soorten statuten: 4 zijn huurders coöperaties, 2 zijn naamloze vennootschappen en 10 zijn coöperaties.

Het aandelenkapitaal van de OVMS's bestaat uit institutionele aandeelhouders (Gewest, gemeenten en de OCMW’s ) en particuliere aandeelhouders (huurders, particulieren en bedrijven).

  • Wat is het huidige bedrag van het maatschappelijk kapitaal van elk OVM in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wie bezit dit kapitaal?

  • Zijn er de afgelopen jaren veranderingen geweest in de bedragen en de houders van OVM-aandelen, en zo ja, wat voor bedragen hebben de houders dan nu?

  • Heeft de regering stappen ondernomen om huurders en verhuurders in staat te stellen deze aandelen te bekomen, zo ja, welke, en zo nee, waarom niet?
  • Hebt u de betrokkenheid van huurders bij het beheer van SISP geëvalueerd via Adviesraden van huurders en welke conclusies trekt u daaruit?
  • Zijn er, afgezien van de OVM Le Logis-Floréal, nog andere OVM's die verantwoordelijk zijn voor het beheer van beperkingen of lasten met betrekking tot woningen die eigendom zijn van particuliere verhuurders? Zo ja, dewelke?

  • Verhinderen de voorschriften, in de geest van participatief en inclusief beheer die door de OVM's worden bevorderd, particuliere eigenaren om deel te nemen aan de beslissingen van de OVM Le Logis-Floréal die hen aangaan, bijvoorbeeld door zitting te kunnen nemen in de raad van bestuur?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Elk jaar verzamelt de BGHM gegevens over de verdeling van de bijdragen van de verschillende OVM-aandeelhouders, samen met het percentage van volstorting. De gegevens die de BGHM momenteel heeft, zijn de gegevens per 31/12/2022, die u in bijlage 1 vindt.

Wat betreft de wijzigingen in de bedragen en de houders van OVM-aandelen in de afgelopen jaren, vindt u in bijlage 2 de gegevens op 31/12/2021, 31/12/2020 en 31/12/2019.


De toelating als aandeelhouder, de inschrijving op en de betaling van aandelen en de overdracht van aandelen worden geregeld door de statuten van de OVM's.

Deze statuten worden goedgekeurd door de aandeelhouders van de OVM’s (waaronder het Gewest) bij besluit van de algemene vergadering in aanwezigheid van een notaris. Voor elke wijziging van de statuten van de OVM's is de voorafgaande goedkeuring van de BGHM vereist. De statuten van de OVM's voldoen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Brusselse Huisvestingscode.

Wat betreft de inspraak van huurders in het beheer van OVM's via de ARHUU's: zoals aangehaald in de Commissie Huisvesting, zal de BGHM in de tweede helft van 2024 een analyse kunnen maken van het ARHUU-systeem en kunnen nagaan hoe het systeem kan worden verbeterd om de inspraak van huurders in het beheer van OVM's te vergroten, na de afronding van de strategische nota ter verbetering van het samenleven in de wijken, zoals voorzien in de Beheersovereenkomst van niveau 1 (2021-2025),Wat betreft uw vraag over het beheer van beperkingen of lasten met betrekking tot woningen die eigendom zijn van particuliere verhuurders, kan dergelijk beheer betrekking hebben op alle OVM's die vóór het in 1990 aangenomen moratorium op verkoop woningen verkochten die hun toebehoorden. Dit hangt af van de vermeldingen in de verkoopakten. ABC, Comensia en Everecity hebben bijvoorbeeld te maken met dergelijke situaties.


Wat betreft de inspraak van private eigenaars bij beslissingen van OVM’s, moet u weten dat de regelgeving private eigenaars niet verhindert om deel te nemen aan beslissingen van Logis-Floréal die hen aanbelangen, bijvoorbeeld door zitting te nemen in de raad van bestuur.


De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van de OVM in overeenstemming met de bepalingen van de statuten van de OVM.

Artikel 23 van de statuten van de OVM bepaalt het volgende:

“Artikel 23.- Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad die bestaat uit minimaal vier (4) en maximaal elf (11)
bestuurders. De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering.
Eén bestuursmandaat is voorbehouden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Maximaal tien (10) bestuurdersmandaten zijn voorbehouden voor alle andere coöperanten.
Het mandaat van alle bestuurders loopt voor drie (3) jaar. De uitgaande bestuurders zijn herverkiesbaar.
Het mandaat van minstens één derde (1/3) van de bestuurders loopt elk jaar af op de datum van de
gewone Algemene Vergadering.
Alle kandidaturen voor bestuurdersfuncties dienen schriftelijk te worden ingediend ten laatste vier (4)
werkdagen voor de datum van de gewone Algemene Vergadering, op het adres van de
maatschappelijke zetel van de vennootschap. Nieuwe kandidaturen dienen met redenen te zijn
omkleed. Deze redenen worden meegedeeld aan de Algemene Vergadering”.


Coöperanten die zijn toegelaten krachtens de bepalingen van de statuten (artikelen 7 tot en met 9 van de statuten) kunnen daarom deelnemen aan het bestuur van de maatschappij.