Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn over verdoving bij het doden van tienpotige schaaldieren

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 796)

 
Datum ontvangst: 19/07/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/10/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Op 24 juni 2021 heeft de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn (BRDW) een advies uitgebracht over verdoving bij het doden van tienpotige schaaldieren. Het advies heeft betrekking op een kwestie die ons in de commissie voor het dierenwelzijn vaak heeft beziggehouden, namelijk het verdoven of doden van kreeften en krabben voordat ze in kokend water worden ondergedompeld.

In wetenschappelijke kringen wordt algemeen aangenomen dat deze schaaldieren een zenuwstelsel hebben dat voldoende complex is om bewust pijn te ervaren. Dat wordt ook bevestigd door de BRDW, die stelt dat de tienpotige schaaldieren bewuste ervaringen van pijn hebben. Nu we over over deze informatie beschikken, lijkt het uit een oogpunt van het dierenwelzijn gewoonweg ondenkbaar om deze schaaldieren in kokend water onder te dompelen terwijl ze nog bij bewustzijn zijn.

Hoewel sommigen tot nu toe hebben gepleit voor een flinke klap op de kop vóór het kookproces, bestudeert de BRDW verschillende technieken die min of meer doeltreffend worden geacht om het bewustzijn van het dier te vernietigen.

De conclusie van het advies neigt naar het systematisch gebruiken van een elektrische methode. Het zou meer in het bijzonder gaan om  een door een Britse firma ontwikkeld procedé dat erin bestaat het tienpotige schaaldier in een zoutoplossing onder te dompelen, gevolgd door een elektrische schok die het dier onmiddellijk de dood injaagt. Deze techniek veroorzaakt een bijna onmiddellijk verlies van neuronale reactiviteit en zou aldus elke gewaarwording van pijn beperken.

Uiteindelijk heeft de BRDW zich uitgesproken voor verplichte verdoving voor alle tienpotige schaaldieren met deze methode van elektrische schokken.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Hebt u kennis genomen van het advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn over de voorafgaande verdoving van tienpotige schaaldieren? Zo ja, wat zijn uw opmerkingen?

  • Is er een dialoog op gang gebracht met de restaurant- en supermarktsector om de kwestie van de voorafgaande verdoving van deze schaaldieren aan te kaarten? Zo ja, wat is het resultaat?

  • Zijn er met uw gewestelijke tegenhangers besprekingen over deze kwestie gevoerd?

 
 
Antwoord    Vraag 1

Ik heb inderdaad kennisgenomen van het advies van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn betreffende de voorafgaande bedwelming van wandelende tienpotigen. De mogelijke oplossingen die in dit advies worden uitgewerkt, zullen geanalyseerd moeten worden tijdens de werkzaamheden voor het opstellen van het toekomstige Brusselse wetboek voor dierenwelzijn.

Vraag 2

Over dit onderwerp werd nog helemaal niet gesproken met de sector van de restaurants en de supermarkten.


Vraag 3

Tot nog toe hebben er over dit onderwerp geen gesprekken plaatsgevonden met de Vlaamse en Waalse ministers van Dierenwelzijn.