Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de deadline voor het advies van de gemeenten over de hervorming van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 808)

 
Datum ontvangst: 06/02/2023 Datum publicatie: 14/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/02/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Zoals reeds uitvoerig in deze commissie is vermeld, is de RRU geen instrument als alle andere, aangezien zij het kader vormt waarbinnen toekomstige aanvragen om bouwvergunningen, de vrijgestelde handelingen en werken, enz. zullen worden onderzocht. De oude versie van de RRU, die in 2006 is aangenomen, moest worden bijgewerkt en de wil om deze te hervormen is al vele jaren geleden ontstaan. De hervorming van een dergelijk instrument, dat onder meer tot doel heeft de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren, mag niet lichtvaardig worden opgevat, aangezien de vorm en de inhoud ervan nauwkeurig moeten worden omschreven. De talrijke uitwisselingen die hierover reeds hebben plaatsgevonden, getuigen van de belangstelling die deze hervorming heeft gewekt.

Deze vraag gaat niet over de inhoud van dit project, maar over de procedure die bij de gemeenten is gevolgd om hun advies in te winnen.

Er zijn reeds verscheidene stappen gezet in het proces van uitvoering van de hervorming van de RRU, zoals het door een commissie van deskundigen opgestelde aanbevelingsverslag, de bekrachtiging door de regering van het project in eerste lezing, onder voorbehoud van aanpassingen, enz. Ik kom hier niet op terug. Overeenkomstig het CoBAT en het decreet van 25 april 2019 betreffende de openbare onderzoeken inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, moeten het ontwerp van RRU en zijn milieueffectrapport het voorwerp uitmaken van een openbare enquête op het grondgebied van de 19 gemeenten van het Gewest, en tegelijkertijd aan het advies van de 19 gemeenteraden en aan verschillende instanties (Leefmilieu Brussel, de Economische en Sociale Raad, de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, enz. ). Dit project zal vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de regering in tweede lezing en aan de Raad van State voor advies; de inwerkingtreding is gepland voor 2024.

In de week van 28 november heeft elke gemeente in ons Gewest het verzoek om een openbaar onderzoek en advies over het ontwerp van URR ontvangen. De oorspronkelijke termijn voor het indienen van de adviezen van de gemeenteraden bij de regering was 20 januari. In december werd de termijn verlengd tot 28 februari. Gezien de complexiteit van de exercitie is deze termijn onlangs opnieuw verlengd. Uw bureau heeft de gemeenten een brief gestuurd waarin een nieuwe verlenging van de toegekende termijnen tot 31 maart 2023 wordt aangekondigd om hen in staat te stellen "de analyse zo kalm en constructief mogelijk voort te zetten om de tijd te nemen een gedetailleerd advies op te stellen en concrete voorstellen tot wijziging van de tekst te doen".

Dit nieuwe uitstel van de termijn voor het indienen van adviezen is welkom. De gemeenten worden namelijk geconfronteerd met logistieke problemen om zich uit te spreken over een dergelijk groot en complex project, dat zowel voor onze burgers als voor de werking van de gemeentelijke diensten enorme gevolgen zal hebben.

Gezien het belang van deze zaak en de gevolgen ervan voor de toekomst, had van meet af aan een langere termijn moeten worden toegestaan. Naast het onderzoek van de in dit project voorgestelde richtsnoeren vereist elke bepaling een analyse van de financiële gevolgen, een analyse van de interne uitvoering, een versterking van de verificaties en controles, enz. Dit is hard werken, en natuurlijk kost het tijd voordat we een weloverwogen mening kunnen geven.

Meneer de staatssecretaris,

  • Hoeveel gemeenten hebben al een advies ingediend?

  • Zijn deze adviezen uitgebracht door het college van burgemeester en wethouders of door de gemeenteraad?

  • Hoe zit het, gezien deze nieuwe termijn, met de gemeenten die al een advies hebben ingediend, maar die het project grondiger hadden willen analyseren en hun antwoord hadden willen verfijnen, waarvoor zij waarschijnlijk geen tijd hadden?

 
 
Antwoord    De gemeentes hebben de adviesaanvraag van de gemeenteraden ontvangen tussen maandag 28/11/22 en donderdag 01/12/22. Deze aanvragen kondigden de wettelijke termijn aan die door het BWRO wordt voorzien, 75 dagen vanaf ontvangst van de zending. De eerste adviezen moesten dus tegen 13/02/23 worden bezorgd. De laatste tegen 16/02/23.

Er werd onmiddellijk - vanaf 01/12/2022 - over deze termijnen gemaild met de gemeentes. Na overleg met en instemming van de gemeentes kondigde mijn kabinet op 06/12/2022 aan dat we de termijn tot 28/02/2023 zouden uitstellen opdat de gemeenteraad van februari een advies zou kunnen geven, ongeacht de datum. Dat paste voor iedereen.
Deze aankondiging werd via een brief bevestigd.

Op 02/02/23 werd beslist om de termijn verder te verlengen tot 31/03. Deze beslissing werd ook bekendgemaakt.

Tot op vandaag hebben enkel de gemeenteraden van Sint-Agatha-Berchem, Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe hun advies officieel overhandigd.

Als deze gemeenteraden nieuwe adviezen zouden willen indienen, bij voorkeur met constructieve voorstellen tot wijziging van de tekst, zullen die uiteraard in aanmerking worden genomen.